احكام آب ها

 آب مضاف که معنای آن گفته شد، چیز نجس را پاک نمی کند، وضوء و غسل هم با آن باطل است.

آب مضاف و هر مایع دیگر اگر چه به مقدار کرّ باشد، اگر ذرّه ای نجاست به آن برسد نجس می شود، ولی   
چنانچه با فشار به چیز نجس برسد، مقداری که رسیده، نجس، و مقداری که نرسیده، پاک می باشد؛ مثلاً اگر گلاب را از گلابدان روی دست نجس بریزند، آنچه به دست رسیده نجس، و آنچه نرسیده، پاک است.

اگر آب مضاف نجس، طوری با آب کرّ یا جاری مخلوط شود که مردم به آن آب بگویند،( نه آب مضاف)، پاک می شود.

آبی که مطلق بوده و معلوم نیست به حّد مضاف شدن رسیده یا نه، مثل آب مطلق است؛ یعنی اگر چیز نجس را با آن بشویند پاک می شود، و وضو و غسل هم با آن صحیح است امّا به عکس اگر آبی مضاف بوده، و معلوم نیست مطلق شده یا نه؛ مثل آب مضاف است؛ یعنی چیز نجس را پاک نمی کند، و وضو و غسل هم با آن باطل است.

آبی که معلوم نیست مطلق است یا مضاف و معلوم نیست که قبلاً مطلق بوده یا مضاف، نجاست را پاک نمی کند، و وضو و غسل هم با آن باطل است و چنان چه نجاستی به آن برسد و آب کمتر از کرّ باشد، نجس می شود، و اگر به اندازۀ کرّ یا بیشتر باشد بنابر احتیاط واجب نجس می شود.

آبی که عین نجاست مثل خون و بول به آن برسد، و بو یا رنگ یا مزه آن را( به صورتی که در مسأله 17گذشت) تغییر دهد، اگر چه کرّ یا جاری باشد نجس می شود، ولی اگر بو یا رنگ یا مزه آب، به واسطۀ نجاستی که بیرون از آن است، عوض شود؛ مثلاً مرداری که پهلوی آب است بوی آن را تغییر دهد، نجس نمی شود.

آبی که عین نجاست؛ مثل خون و بول در آن ریخته و بو یا رنگ یا مزۀ آن را تغییر داده، چنانچه به کرّ یا جاری متصل شود، یا باران بر آن ببارد یا باد، باران را در آن بریزد، یا آب باران هنگام باریدن از ناودان در آن جاری شود، و  در هر کدام از این صور، تغییر آن از بین برود، پاک می شود. ولی بنابر احتیاط مستحب باید آب باران، یا کرّ، یا جاری با آن مخلوط گردد.

اگر چیز نجس را در کرّ یا جاری آب بکشند در شستنی که با آن پاک می شود، آبی که بعد از بیرون آوردن، از آن می ریزد، پاک است.

آبی که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه، پاک است و آبی که نجس بوده و معلوم نیست پاک شده یا نه، نجس است.

نیم خوردۀ سگ و خوک و کافر غیر کتابی، که با رطوبت به بدن یکی از اینها رسیده نجس، و خوردن آن حرام است. و احتیاط مستحب آن است که از  نیم خوردۀ  کافر کتابی نیز اجتناب شود و نیم خورده سایر حیوانات حرام گوشت پاک و خوردن آن در غیر مورد گربه مکروه می باشد.