آب چاه

آب چاهی که از زمین می جوشد، اگر چه کمتر از کرّ باشد، چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتی که بو، یا رنگ، یا مزة آن (به صورت ذکر شده در مسأله 17) تغییر نکرده، پاک است، ولی مستحب است پس از رسیدن بعضی از نجاست ها، از آب چاه به مقداری که در کتاب های مفصل فقهی تعیین شده، بکشند و آن مقدار را در اموری که مشروط به پاک بودن آب است، مصرف نکنند .

اگر نجاستی در چاه بریزد و بو، یا رنگ، یا مزة آب آن را ( به صورت ذکر شده در مسأله 17) تغییر دهد، چنانچه تغییر آب چاه از بین برود، پاک می شود. و لی بهتر این است صبر کنند که آب چاه با آبی که می جوشد مخلوط گردد.