آب باران

اگر به چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست، یک مرتبه باران ببارد، جایی که باران به آن برسد پاک می شود. و در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم نیست. ولی باریدن دو سه قطره کافی نیست بلکه باید طوری باشد که بگویند باران می آید.

اگر باران بر عین نجس ببارد و به جای دیگر ترشّح کند چنانچه عین نجاست همراه آن نباشد، و بو، یا رنگ، یا مزة آن ( به صورتی که در مسأله 17 گذشت) تغییر نکرده باشد، پاک است، پس اگر باران بر خون ببارد و ترشّح کند، چنانچه ذره ای خون در آن باشد، یا آنکه بو، یارنگ، یا مزة آن( به صورت ذکر شده) تغییر کند، نجس می باشد .

اگر بر سقف ساختمان یا روی بام آن عین نجاست باشد، تا وقتی باران به بام می بارد، آبی که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان می ریزد، پاک است، به این شرط که بو یا رنگ یا مزۀ عین نجس نگرفته و مضاف نشده باشد ولی بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبی که می ریزد به چیز نجس رسیده است، نجس می باشد .

زمین نجسی که باران بر آن ببارد، به هر نقطه اش که برسد آن را پاک می کند، و اگر آب باران جاری شود، و در حال باریدن به جای نجسی زیر سقف یا جائی که باران نمی بارد برسد، آن جا نیز پاک می شود. به همان شرط که در مسألۀ قبل گفته شد.

خاک نجس اگر با نفوذ آب باران گل شود، پاک است، مگر بدانیم آب، به واسطة خاک یا چیز دیگر، پیش از نفوذ کردن، مضاف شده است. امّا تنها رسیدن رطوبت باران به خاک، آن را پاک نمی کند.

هر گاه در آبی -هر چند کمتر از کرّ- چیز نجسی را در حال باریدن باران بر آن آب، بشویند، چنانچه بو، یا رنگ، یا مزة آب –به صورتی که در مسأله 17 گذشت- تغییر نکند، آن چیز نجس، پاک می شود.

اگر آب باران یا آب دیگری، در گودالی یا ظرفی جمع شود و کمتر از کرّ باشد، پس از قطع شدن باران با رسیدن نجاست به آن، نجس می شود.

اگر بر فرش پاکی که روی زمین نجس است، باران ببارد، و در حال باریدن از فرش گذشته، روی زمین را فرا گیرد، فرش نجس نمی شود و زمین هم پاک می گردد مگر این که آب مضاف شود یا( به صورت ذکر شده در مسأله 17) تغییر پیدا کند.
5- آب چاه