آب جاري

آب جاری اگر چه کمتر از کرّ باشد چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی که بو، یا رنگ، یا مزة آن به واسطة نجاست،( به صورتی که در مسألۀ 17 گذشت) تغییر نکرده، پاک است.

اگر نجاستی به آب جاری برسد، مقداری از آب که بو، یارنگ، یا مزه اش به واسطة نجاست( به صورتی که در مسألة 17 گذشت) تغییر کرده، نجس است و طرفی که متصل به چشمه است، اگر چه کمتر از کرّ باشد پاک است و آبهای طرف دیگر نهر، اگر به اندازة کرّ باشد، یا به واسطة آبی که تغییر نکرده، به آب طرف چشمه متصل باشد، پاک و گرنه نجس است.

آب چشمه ای که جاری نیست ولی به گونه ای  است که اگر از آن بردارند باز می جوشد، اگر نجاست به آن برسد، تا وقتی که بو، یا رنگ، یا مزة آن( به صورتی که در مسأله 17گذشت) تغییر نکرده، پاک است هر چند کمتر از کرّ باشد.

آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری است، در صورتی که به ملاقات عین نجس، یا چیزی که نجس شده است، بو، یا رنگ، یا مزة آن ( به صورتی که در مسأله 17 گذشت) تغییر نکند، نجس نمی شود.

چشمه، یا قناتی که در فصلی از سال می جوشد، و در فصلی از جوشش می-افتد، فقط وقتی که می جوشد، جاری محسوب می شود.

آب حوضچه حمام اگرچه کمتر از کرّ باشد، چنانچه به خزینه ای که آب آن به اندازة کرّ است متصل باشد، در حکم آب جاری است.

اقوی این است آب لوله کشی حمام ها که از شیرها و دوش ها می ریزد، اگر متصل به کرّ باشد، در حکم آب جاری است.

آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی جوشد، چنانچه کمتر از کرّ باشد و نجاست به آن برسد نجس می شود، اما اگر با فشار -هرچند معمولی- جاری باشد و نجاست به پائین آن برسد، طرف بالای آن نجس نمی شود.
4- آب باران