آب قليل

آب قلیل آبی است که از زمین نجوشد و از کرّ کمتر باشد.

اگر آب قلیل روی چیز نجس ریخته شود، یا چیز نجس به آن برسد نجس می شود و اگر با فشار -هر چند معمولی- روی چیز نجس بریزد مقداری که به آن چیز رسیده نجس، و مقداری که به آن نرسیده پاک است.

آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست روی چیز نجس ریخته شود و از آن جدا گردد نجس است، و از آب قلیلی که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن چیز نجس، روی آن می ریزند و از آن جدا می شود، بنا بر احتیاط واجب اجتناب کنند.

آبی که با آن مخرج بول یا غائط را می شویند، با پنج شرط، چیزی را که با آن ملاقات کند، نجس نمی کند.
اول : آنکه بو، یا رنگ، یا مزۀ نجاست را نگرفته باشد.
دوم: نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد.
سوم: نجاست دیگری مثل خون با بول یا غائط بیرون نیامده باشد.
چهارم: ذرّه های غائط در آب پیدا نباشد .
پنجم: بیشتر از مقدار معمول، نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد .
3- آب جاری  
آب جاری آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد؛ مانند آب چشمه و قنات .