آب كرّ

آب کرّ مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هر یک سه وجب است بریزند، آن را پر کند (احتیاط مستحبّ آن است که هر بعد آن سه وجب و نیم باشد) و مقدار آن به حسب وزن از صدو بیست و هشت من تبریز بیست مثقال کمتر است که تقریباً 800/376 کیلوگرم می شود.

اگر عین نجس مانند بول و خون یا چیز متنجّس مانند لباسی که نجس شده است، به آب کرّ برسد آن آب در دو صورت زیر نجس می شود:
1- در اثر ملاقات با نجس یا متنجّس، بو، یا رنگ، یا مزة   نجاست را بگیرد.
2- در اثر این ملاقات تغییری در یکی از این اوصاف سه گانه آب پیدا شود که عرف بگوید این تغییر، در اثر غلبۀ نجاست بر آب است.
و اگر به صورت های ذکر شده تغییر نکند نجس نمی شود.

اگر بو، یا رنگ، یا مزۀ آب کرّ به واسطۀ غیر نجاست تغییر کند، نجس نمی-شود، همچنان که تغییر این اوصاف به صرف مجاورت با نجس (بدون ملاقات با آن) آب را نجس نمی کند.

اگر عین نجس به آبی که بیشتر از کرّ است برسد و بو، یا رنگ، یا مزۀ قسمتی از آن را تغییر دهد، چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر از کرّ باشد تمام آب نجس می شود و اگر به اندازۀ کرّ یا بیشتر باشد، فقط مقداری که بو، یا رنگ، یا مزۀ آن تغییر کرده، نجس است.

آب فوّاره اگر متصل به کرّ باشد آب نجس را پاک می کند، ولی اگر قطره قطره روی آب نجس بریزد، آن را پاک نمی کند مگر آنکه چیزی روی فواره بگیرند تا آب آن قبل از قطره قطره شدن به آب نجس متصل شود و بهتر این است که با آن مخلوط گردد.

اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کرّ است بشویند، آبی که از آن چیز می ریزد اگر متصل به کرّ باشد و بو، یا رنگ، یا مزۀ آن به صورت های ذکر شده در مسأله 17 تغییر نکرده باشد پاک است و همچنین است ترشّحاتی که از آن جدا می شود اگر عین نجاست در آن نباشد.

اگر مقداری از آب کرّ یخ ببندد که باقی آن به قدر کرّ نباشد، چنان چه نجاست به آن برسد نجس می شود و هر مقدار از یخ هم به تدریج آب شود نجس است.

آبی که به اندازة کرّ بوده، اگر انسان شک کند از کرّ کمتر شده یا نه در حکم آب کرّ است؛ یعنی نجاست را پاک می کند و اگر نجاستی هم به آن برسد، نجس نمی شود. مگر در صورتی که در مسأله (17)گذشت . و آبی که کمتر از کرّ بوده و انسان شک دارد به مقدار کرّ شده یا نه، حکم آب کمتر از کرّ را دارد.

کرّ بودن آب به دو راه ثابت می شود:
اول آنکه خود انسان یقین یا اطمینان ( علم عادی) پیدا کند.
دوم آنکه دو مرد عادل خبر دهند. و بعید نیست که قول یک مرد عادل بلکه قول کسی که مورد وثوق و اطمینان است نیز کافی باشد.
2- آب قلیل