آب مطلق و مضاف

آب یا مطلق است، یا مضاف: آب مضاف آبی است که آن را از چیزی بگیرند؛ مانند آب هندوانه و گلاب. یا با چیزی مخلوط باشد؛ مثل آبی که به قدری با گل و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند و غیر اینها آب مطلق است و آن بر پنج قسم است:
اول آب کرّ، دوّم آب قلیل، سوّم آب جاری، چهارم آب باران، پنجم آب چاه.
1-  آب کرّ