مستحبات خرید و فروش

چند چیز را در خرید و فروش مستحب شمرده اند از آن جمله است موارد زیر:

اول: در قیمت جنس میان مشتری ها فرق نگذارد مگر به لحاظ رعایت حال آن ها از جهت فقر و تقوی و مانند آن.

دوّم: فروشنده در معامله سخت گیری نکند.

سوّم: چیزی را که می فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می خرد کمتر بگیرد.

چهارم: اگر کسی که با او معامله کرده پشیمان شود و از او تقاضای بهم زدن معامله را کند، بپذیرد.