استطاعت و احکام آن

کسی که در زندگی مناسب حال خود، خانه ملکی لازم دارد و بدون آن رفع احتیاجش نمی شود، هنگامی حجّ بر او واجب است که خانه یا پول خرید آن را هم داشته باشد. 

اگر زن مالی دارد که می تواند با آن حجّ برود ولی بعد از بازگشت خودش مالی ندارد و شوهرش هم یا فقیر است یا به جهت دیگر مخارج او را تأمین نمی کند و باید به سختی زندگی کند ، حجّ بر او واجب نیست. 

کسی که خودش مخارج رفتن به حجّ را ندارد، چنانچه دیگری به او بگوید حجّ بجا بیاور من مخارج حجّ تو و مخارج عیالات ترا در مدتی که در سفر حجّ هستی می پردازم در صورتی که احتمال عقلائی بدهد که او مخارج را می پردازد حجّ رفتن بر او با داشتن سایر شرائط واجب می شود. 

اگر مخارج رفتن به حجّ و برگشتن و مصارف عیالات کسی را در این مدّت به او ببخشند که حجّ انجام دهد، باید قبول کند و حجّ براو واجب می شود اگر چه قرض داشته باشد و بعد از بازگشت هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد، ولی اگر حجّ رفتن سبب شود که نتواند قرض خود را در موقعش ادا نماید یا در ادارۀ زندگی به مشقّت بیفتد مثل این که کسب و وسیله معاش او منحصر به موسم حجّ باشد و با سفر به مکه تعطیل شود  حجّ بر او واجب نیست. 

اگر مخارج رفت و برگشت حجّ و مخارج عیالات کسی را در این مدت در اختیار او بگذارند که حجّ انجام دهد  هر چند ملک او نکنند  حجّ بر او واجب می شود.

اگر به کسی که استطاعت ندارد مالی را بدهند به این شرط که در سفر حجّ به صاحب آن مال یا به کاروان خدمت کند تا به این صورت حجّ خود را بجا آورد، واحب نیست قبول کند و حجّ بر او واجب نمی شود. 

اگر مالی را به کسی بدهند و حجّ بر او واجب شود، چنانچه حجّ را انجام دهد، بار دیگر بر او واجب نیست هر چند خودش استطاعت