مسائل متفرقه زکات فطره

انسان باید زکات فطریه را به قصد قربت بدهد (معنای قصد قربت در شرط هشتم از شرائط صحت وضو گذشت) و موقعی که آن را می دهد نیت دادن فطریه هر چند اجمالاً  داشته باشد. 

زکات فطریه را نمی توان قبل از ماه رمضان داد و اگر بدهد صحیح نیست، و احتیاط مستحب آن است که در ماه رمضان هم فطریه را ندهد، ولی اگر پیش از ماه رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آن که فطریه بر او واجب شد طلب خود را بابت فطریه حساب کند مانعی ندارد، مگر اینکه بداند اکنون شرائط گرفتن فطریه در او باقی نیست. 

گندم یا چیز دیگری که برای فطریه می دهد باید مخلوط به خاک یا جنس دیگر نباشد، مگر این که خالص آن به یک صاع (تقریباً سه کیلو ) برسد، یا آنچه مخلوط شده به قدری کم باشد که به حساب نیاید. 

اگر فطریه را از جنس معیوب بدهد بنابر احتیاط واجب کافی نیست. 

کسی که زکات فطریۀ چند نفر را می دهد لازم نیست همه را از یک جنس بدهد، مثلاً اگر فطریۀ بعضی را گندم و فطریۀ بعضی را جو بدهد کافی است. 

بنابراحتیاط واجب باید کسی که نماز عید فطر می خواند قبل از نماز عید، و کسی که نماز عید نمی خواند تا ظهر روز عید، فطریه را بپردازد یا آن را به نیّت فطریه کنار بگذارد. 

اگر به نیّت فطریه مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد هر وقت آن را می دهد نیّت فطره نماید. 

اگر موقعی که دادن زکات فطریه واجب است فطریه را ندهد و کنار هم نگذارد بعداً بنا براحتیاط واجب  بدون اینکه نیت ادا و قضا کند ، فطریه را بدهد .

اگر مالی را به قصد فطریه کنار بگذارد نمی تواند آن را با مال دیگری عوض کند، بلکه باید عین آن مال را به مستحق بدهد. 

اگر انسان مالی دارد که قیمتش از فطریه بیشتر است، چنانچه فطریه را ندهد و نیّت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد. 

هرگاه مالی که برای فطریه کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و از راه کوتاهی، دادن فطریه را تأخیر انداخته، باید عوض آن را بدهد و اگر دسترسی نداشته و در حفظ آن نیز کوتاهی نکرده ضامن نیست. 

اگر در محلّ، مستحقّ پیدا شود احتیاط واجب آن است که فطریه را به جای دیگر نبرد و چنانچه با وجود مستحقّ جای دیگر ببرد و تلف شود ضامن است و باید عوض آن را بدهد.