نصاب گاو

گاو دو نصاب دارد:

نصاب اول «30» رأس است، وقتی شمارۀ گاوها به 30 رسید اگر شرایطی را که قبلاً گفته شد دارا باشد، باید یک گوساله که داخل سال دوم شده باشد زکات بدهد. نصاب دوم «40» رأس است و زکات آن یک گوساله ماده است که داخل سال سوم شده باشد و آنچه در بین 30 و 40 باشد که 9 رأس یا کمتر است زکات ندارد، مثلاً اگر 39 گاو دارد فقط زکات 30 گاو واجب است و همچنین  اگر از 40 گاو زیادتر شود تا به 60 رأس نرسیده فقط زکات 40 گاو واجب است، و هرگاه به 60 رسید باید دو گوساله که داخل سال دوم شده بدهد، و همین طور هر چه افزایش یابد باید به طریق سی تا سی تا، یا به طریق چهل تا چهل تا، یا با استفاده از هر دو طریق، زکات را بدهد، و باید از این سه طریق با ملاحظۀ عدد گاوها طریقی را انتخاب کند که چیزی باقی نماند (کسری نیاورد) یا اگر باقی می ماند از 9 رأس بیشتر نباشد، مثلاً اگر 70 گاو دارد، باید با استفاده از دو طریق حساب کند یعنی برای 30 گاو یک گوسالۀ داخل سال دوم و برای 40 گاو یک گوسالۀ مادۀ داخل سال سوم بدهد که باقی نداشته باشد. باید دانست که هرگاه برای زکات، گوسالۀ داخل سال دوم می دهد احتیاط واجب آن است که گوسالۀ نر باشد.