نصاب شتر

شتر دوازده نصاب دارد

اول: «5»  شتر و زکات آن یک گوسفند است و کمتر از این مقدار زکات ندارد.

دوم: «10» شتر و زکات آن دو گوسفند است.

سوم: «15» شتر و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: «20» شتر و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: «25» شتر و زکات آن پنج گوسفند است.

ششم: «26» شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد.

هفتم: «36» شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد.

هشتم: «46» شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: «61» شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: «76» شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد.

یازدهم: «91» شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم: «121» شتر و بالاتر از آن است  و زکات آن به یکی از سه طریق زیر حساب می شود:

برای هر چهل شتر یک شتر که داخل سال سوم شده باشد بدهد.

برای هر پنجاه شتر یک شتر که داخل سال چهارم شده باشد بدهد.

در محاسبه زکات هر دو طریق را لحاظ کند.

البته باید از سه طریق ذکر شده طریقی را انتخاب کند که با ملاحظۀ عدد شترهایش چیزی باقی نماند (کسری نیاورد) یا اگر باقی می ماند از 9 شتر بیشتر نباشد، مثلاً اگر 140 شتر دارد باید برای صد شتر، دو شتر که داخل سال چهارم شده، و برای چهل شتر هم یک شتر که داخل سال سوم شده بدهد؛ و باید دانست شتری که زکات داده می  شود باید ماده باشد، ولی در نصاب ششم اگر شتر دو ساله ماده ندارد شتر سه ساله نر کافی است.

زکات مابین دو نصاب واجب نیست، یعنی اگر شماره شترها از نصاب اول که پنج شتر است بگذرد و به نصاب دوم که ده شتر است، نرسد فقط زکات پنج شتر واجب است و همچنین است در نصاب های بعد.