نصاب طلا

طلا دو نصاب دارد:

نصاب اول آن «20» مثقال شرعی است که هر مثقال آن «18» نخود است بنا براین نصاب اوّل معادل «15» مثقال معمولی است، هرگاه طلا به این مقدار برسد و شرائط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، مکلّف باید یک چهلم (دو و نیم درصد) آن را به عنوان زکات بپردازد؛ و اگر به این مقدار نرسد زکات ندارد.

نصاب دوم آن «4» مثقال شرعی است که «3» مثقال معمولی می شود یعنی اگر «3» مثقال به «15» مثقال اضافه شود، باید زکات تمام «18» مثقال را از قرار دو و نیم درصد بدهد، ولی اگر کمتر از «3» مثقال اضافه شود، فقط زکات «15» مثقال واجب است و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است حکم در هر «3» مثقال که به نصاب قبلی اضافه شود.