کیفیّت سجدۀ سهو

سجدۀ سهو به این ترتیب است که بعد از سلام نماز بلافاصله نیّت سجدۀ سهو کند و پیشانی را بر چیزی که سجده بر آن صحیح است – و سائر اعضای سجده را بر زمین – بگذارد ، و بنابر احتیاط ذکر بگوید و کافی است بگوید : «بِسمِ اللهِ وَ بِاللّهِ ، اَلسَّلامُ عَلَیکَ ایُّها النَّبِیُّ وَ رَحمَة اللهِ وَ بَرَکَاتُهُ» ، بعد باید بنشیند و دوباره به سجده رود و همان ذکر را بگوید و بنشیند و تشهّد بخواند و بگوید : «اَلسَّلامُ عَلَیکُم» و بهتر است که «وَ رَحمَتُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ» را هم اضافه کند.