شک امام و مأموم

اگر امام جماعت در شمارۀ رکعت های نماز شک کند ، مثلاً شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت ، چنانچه مأموم یقین یا گمان داشته باشد که چهار رکعت خوانده و آن را به امام بفهماند ، امام باید بدون اعتنا به شک خود نماز را تمام کند ، و نماز احتیاط هم ندارد و نیز اگر امام یقین یا گمان داشته باشد که چند رکعت خوانده و مأموم در شمارۀ رکعت ها شک کند ، باید به شک خود اعتنا نکند و از امام پیروی کند.