چیزهائی که خمس در آن ها واجب است

اگر مسلمان زمینی را بدون خرید و فروش از طریق دیگری ملک کافر ذمّی کند و عوض آن را بگیرد مثلاً به او صلح نماید، احتیاط واجب آن است که در ضمن معامله شرط کند که او خمس زمین را بدهد، در این صورت ذمّی باید خمس را بدهد.

اگر کافر ذمّی بچۀ نا بالغ باشد و ولیّ او برایش زمینی از مسلمان بخرد، احتیاط واجب آن است، در ضمن معامله با او شرط کنند که خمس زمین راخودش بدهد.