زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می خرد

هرگاه کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از قیمت آن بپردازد، و نیز اگر خانه، مغازه، حمام و مانند این­ها را از مسلمان بخرد، چنانچه در معامله منظور اصلی زمین باشد یا زمین و بنا هر دو منظور باشند، زمین آن خمس دارد. و در این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می­گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.

اگر کافر ذمّی زمینی را که از مسلمان خریده به همان مسلمان یا مسلمان دیگر بفروشد، خمس از کافر ساقط نمی­شود، ولی احتیاط مستحب آن است­ چنانچه کافر یا کسی از جانب او خمس زمین را نداده مسلمان خمس را بدهد، و همچنین است اگر کافر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد.

اگر کافر ذمّی در موقع خرید زمین شرط کند که خمس آن را ندهد یا شرط کند که خمس بر عهدۀ فروشنده باشد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد ولی اگر شرط کند که فروشنده از جانب او مقدار خمس را بدهد، اشکال ندارد و اگر فروشنده به این شرط عمل کرد خمس از ذمّی ساقط می­شود.

اگر مسلمان زمینی را بدون خرید و فروش از طریق دیگری ملک کافر ذمّی کند و عوض آن را بگیرد مثلاً به او صلح نماید، احتیاط واجب آن است که در ضمن معامله شرط کند که او خمس زمین را بدهد، در این صورت ذمّی باید خمس را بدهد.

اگر کافر ذمّی بچۀ نا بالغ باشد و ولیّ او برایش زمینی از مسلمان بخرد، احتیاط واجب آن است، در ضمن معامله با او شرط کنند که خمس زمین راخودش بدهد.