غنیمت جنگی

هرگاه مسلمانان به دستور امام علیه­السلام با کفار جنگ کنند، اموال منقولی­که از این طریق به­دست می آورند خمس دارد، اما اول چیزهای شاخص و ممتازی را که طبق احکام غنائم جنگی، اختصاص به امام دارد، و مخارج نگهداری و حمل و نقل غنیمت، و مقداری را که امام علیه­السلام صلاح می­داند به مصرفی برساند، کنار می گذارند و از بقیه، خمس می دهند، و نیز آنچه در زمان غیبت در جنگ با کافران هنگام دفاع از هجوم آنان به کشور اسلامی، گرفته می­شود، بنا بر احتیاط خمس دارد.