منفعت کسب و کار و سایر درآمدها

هرگاه انسان از طریق تجارت یا صنعت یا زراعت یا کارگری یا کارمندی یا از طریق دیگر درآمدی به دست آورد اگر چه مثلاً اجرت به جا آوردن نماز و روزۀ میّتی باشد چنانچه از مخارج سال او و کسانی که مخارج شان به عهدۀ او می باشد، زیاد بیاید باید خمس (پنج یک) آن را به شرحی که بعداً گفته می شود بپردازد.

اگر کسی  چیزی به او ببخشد چنانچه ارزش قابل توجهی داشته باشد و از مخارج سالش زیاد آید باید خمس آن را بدهد و اگر ارزش اندکی دارد، دادن خمس بنا بر احتیاط مستحب است.

مهری که زن در ازدواج دائم می گیرد خمس ندارد، ولی در ازدواج موقت چنانچه مهر از مخارج سال زیاد آید بنا بر احتیاط مستحب خمس زیاده را بدهد و همچنین ارثی که به انسان می رسد خمس ندارد ولی اگر از کسی غیر از پدر و پسر ارث ببرد که ارث بردنش از او خارج از انتظار باشد و از مخارج سالش زیاد آید احتیاط واجب آن است که خمس زیاده را بدهد.

 اگر انسان بداند مالی که به ارث به او رسیده، متعلق خمس است و میت خمس آن را نداده، احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد. و اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی وارث بداند که میت خمس بدهکار است باید خمس را از مال او بدهد، و گر نه تصرف در مالی که به ارث رسیده جایز نیست ،مگر این که بدهکاری میت به گونه ای برطرف شود مثلاً کس دیگری خمس او را بپردازد.

اگر به واسطۀ قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

کسی که دیگری مخارج او را می دهد باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد، بدون این که مقدار آن مخارج را ک