مواردی که شایسته است انسان از کارهایی که روزه را باطل می کند خودداری نماید