کارهائی که برای روزه دار مکروه است

 کارهائی برای روزه دار مکروه است از جمله:
1-    ریختن دوا در چشم.
2-    سرمه کشیدن در صورتی که رسیدن مزه یا بوی آن به حلق احساس شود.
3-    کارهائی از قبیل حجامت کردن و حمام رفتن اگر باعث ضعف شود.
4-    انفیه کشیدن اگر نداند که به حلق می رسد و اگر بداند به حلق می رسد و بلعیده می شود، جایز نیست.
5-    بو کردن گیاهان معطر.
6-    نشستن زن در آب.
7-    استعمال شیاف بنا بر احتیاط.
8-    تر کردن لباس بر بدن.
9-    کشیدن دندان و هر کاری که سبب خون آمدن از دهان شود.
10-    مسواک کردن با چوب تر، در صورتی که عمداً اجزای آب آن را فرو نبرد و گرنه روزه باطل می شود.
11-    بوسیدن همسر بدون قصد بیرون آمدن منی و همچنین هر کاری که شهوت را به حرکت در آورد، اما اگر به قصد بیرون آمدن منی باشد- چنانچه می داند بیرون آوردن منی روزه را باطل می کند- روزه باطل می شود هرچند منی بیرون نیاید.