احکام چیزهائی که روزه را باطل می کند

اگر انسان یکی از امور نه گانه را که (در مسأله 1581)گفته شد، از روی عمد و اختیار به جا آورد روزۀ او باطل می شود و چنانچه از روی عمد نباشد اشکال ندارد مگر در موارد خاص، مثلاً اگر جنب بخوابد و به تفصیلی که در مسأله (1639) گفته شد تا اذان در خواب بماند،  روزه اش باطل است.

اگر روزه دار سهواً یکی از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام دهد و بعد به گمان این که روزه اش باطل شده دوباره یکی از آن ها را عمداً به جا آورد روزه اش باطل می شود .

اگر چیزی  را به زور در گلوی روزه دار بریزند یا سر او را در آب فرو برند، روزه اش باطل نمی شود، ولی اگر مجبورش کنند که یکی از کارهائی که روزه را باطل می-کند، خودش انجام دهد، مثلاً به او بگویند اگر غذا نخوری ضرر جانی یا مالی به تو می زنیم و او برای جلوگیری از ضرر غذا بخورد روزه اش باطل می شود. و در ماه رمضان باید بقیۀ روز را امساک کند و قضای آن را به جا آورد.

روزه دار اگر بداند که در صورت رفتن به جائی، چیزی در گلویش می ریزند یا مجبورش می کنند که خودش روزۀ خود را باطل کند، چنانچه برود و ناچار شود کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، روزه اش باطل می شود،و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر برود و چیزی در گلویش بریزند ، بلکه اگر با توجه تصمیم به رفتن بگیرد و بنایش بر ادامه روزه از بین برود ، اگر چه از تصمیمش منصرف شود و نرود، روزه اش باطل است.