اماله کردن

تنقیه (اماله کردن) با چیز روان اگر چه از روی ناچاری و برای معالجه باشد روزه را باطل می کند.