فرو بردن سر در آب

اگر روزه دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگر چه بقیۀ بدن بیرون از آب باشد بنا بر احتیاط واجب روزه اش باطل می شود اما اگر بدن و قسمتی از سر را زیر آب ببرد و مقداری از سر بیرون باشد روزه اش باطل نمی شود.

اگر نصف سر را در آب فرو ببرد و بعد از بیرون آوردن آن، نصف دیگر را زیر آب برد، روزه باطل نمی شود.

اگر شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه، روزه باطل نمی شود ولی اگر به قصد این که تمام سر را زیر آب ببرد، در آب فرو رود و شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه، چنانچه زیر آب بردن سر را مبطل  روزه میدانست ، روزه اش باطل است ولی کفاره ندارد.

اگر تمام سر را زیر آب ببرد، اگر چه مقداری از موها بیرون بماند روزه اشکال دارد.(روزه آن روز را تمام کند و قضای آن را هم بجا آورد.)

اگر سر را در آبی که گل آلود و مضاف شده فرو برد، روزه اش اشکال دارد و بنا بر احتیاط از فرو بردن سر در گلاب و امثال آن اجتناب کند، ولی آب انگور و هندوانه و مانند آن حکم آب را ندارد و فرو بردن سر در آن ها روزه را باطل نمی کند.

اگر روزه دار بی اختیار در آب بیفتد یا او را در آب بیندازند و سر او زیر آب رود یا فراموش کند که روزه است و سر در آب فرو ببرد روزۀ او باطل نمی شود.

اگر با اطمینان به این که آب سر او را نمی گیرد خود را در آب بیندازد و آب تمام سر او را بگیرد روزه اش اشکال ندارد.

اگر فراموش کند که روزه است و سر را زیر آب برد یا شخصی سر او را زیر آب کند، چنانچه در زیر آب یادش بیاید، یا آن شخص دست بردارد، باید فوراً سر را از آب بیرون آورد و اگر عمداً تأخیر کند بنا بر احتیاط واجب روزه اش باطل می شود.

اگر فراموش کند که روزه است و به نیت غسل سر را در آب فرو برد روزه و غسل او هر دو صحیح است.

اگر با توجه به این که روزه است و زیر آب بردن سر برای روزه اشکال دارد عمداً به قصد غسل سر را در آب فرو برد، چنانچه روزۀ ماه رمضان باشد روزۀ او باطل و غسل او هم بنا بر احتیاط واجب باطل است، و همچنین است حکم روزۀ قضای ماه رمضان بعد از زوال در صورتی که برای خودش روزۀ قضا گرفته باشد، و اگر روزۀ واجب دیگر یا روزۀ مستحب باشد، روزه اش باطل و غسلش صحیح است، ولی در روزۀ واجب معین مانند روزه ای که نذر کرده در روز معین بگیرد،  احتیاط آن است که غسل را هم دوباره انجام دهد.

اگر برای نجات دادن غریق سر را در آب فرو برد حتی در صورت واجب بودن آن،  روزه اش اشکال دارد و بنا بر احتیاط واجب باید آن روز امساک را ادامه دهد و بعداً قضا نماید.