رساندن غبار غلیظ به حلق

رساندن غبار به حلق در صورتی که در حلق تبدیل به گِل شود و به فرو بردن آن خوردن گفته شود روزه را باطل می کند و در غیر این صورت نیز اگر غبار غلیظ باشد، روزه را، بنا بر احتیاط واجب باطل می کند، و در هر دو صورت بین غبار چیزی که خوردن آن حلال است مانند آرد و غبار چیزی که خوردن آن حرام است مانند خاک، فرقی نیست، اما رساندن غبار غیر غلیظ که عرفاً از قبیل هوای غبارآلود شمرده  شود، روزه را باطل نمی کند.

اگر به واسطۀ باد غبار غلیظی برخیزد و انسان با توجه و امکان مواظبت، کوتاهی کند تا غبار به حلق برسد، بنا بر احتیاط واجب روزه اش باطل می شود.

احتیاط واجب آن است که روزه دار دود سیگار و تنباکو و مانند آن را به حلق نرساند.

اگر مواظبت نکند و غبار و دود غلیظ و مانند آن داخل حلق شود چنانچه یقین یا اطمینان داشته که به حلق نمی رسد روزه اش اشکال ندارد و اگر گمان می کرده که به حلق نمی رسد، روزه را تمام کند و بهتر است قضای آن را هم بجا آورد.

اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند، یا بی اختیار و بدون اراده غبار و مانند آن به حلق او رسد، روزه اش  باطل نمی شود.