جماع

جماع (نزدیکی با زن) روزۀ هر دو طرف را به گونه ای که می آید باطل می-کند اگر چه دخول فقط به مقدار ختنه گاه باشد و منی هم بیرون نیاید.

اگر دخول کمتر از ختنه گاه باشد و منی هم بیرون نیاید روزه باطل نمی-شود و همچنین است اگر شک کند که دخول به مقدار ختنه گاه شده یا نه.

اگر با توجه به این که جماع روزه را باطل می کند، عمداً قصد جماع کند روزه اش باطل می شود هرچند جماع انجام نگیرد، یا به اندازۀ ختنه گاه داخل نشود، یا شک در دخول این مقدار داشته باشد و منی هم بیرون نیاید، و در این صورت لازم است روزۀ آن روز را تمام کند و بعداً قضا نماید ولی کفاره واجب نیست.

اگر فراموش کند که روزه است و جماع کند، یا او را به جماع طوری مجبور نمایند که هیچ اراده و اختیاری در این عمل نداشته باشد روزه باطل نمی شود ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید، یا اجبار برطرف شود، باید از حال جماع خارج شود، و گرنه روزه او باطل است.