دستور نماز آیات

نماز آیات دو رکعت است و هر رکعت پنج رکوع دارد و دستور آن چنین است که بعد از  نیت تکبیر بگوید و یک حمد و یک سورۀ تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک حمد و یک سوره بخواند، باز به رکوع رود، تا پنج بار این کار را انجام دهد، بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوم را مثل رکعت اول به جا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد.

در نماز آیات انسان می تواند بعد از نیّت و تکبیر و خواندن حمد، یک سوره از قرآن را پنج قسمت کند و یک قسمت از آن را بخواند و به رکوع رود، بعد سر بردارد و بدون این که حمد بخواند قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به رکوع رود و به همین ترتیب تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید و بعد به رکوع رود، مثلاً بعد از خواندن حمد بگوید: « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فی‏ لَیلَةِ الْقَدْرِ» و به رکوع رود بعد بایستد و بگوید: « وَ ما أَدْراک ما لَیلَةُ الْقَدْرِ » باز به رکوع رود و سر بردارد و بگوید: « لَیلَةُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ »، باز به رکوع رود و سر بردارد و بگوید: « تَنَزَّلُ الْمَلائِکةُ وَ الرُّوحُ فیها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کلِّ أَمْرٍ » و به رکوع رود و سر بردارد و بگوید « سَلامٌ هِی حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ» سپس به رکوع رود و بعد از سر برداشتن دو سجده کند، و رکعت دوم را نیز مانند رکعت اول به جا آورد و بعد از سجدۀ دوم تشهد بخواند و سلام بگوید.

مانعی ندارد در نماز آیات هر کدام از دو رکعت را به ترتیبی که در مسأله (1516) گفته شد به جا آورد و رکعت دیگر را به ترتیب مذکور در مسأله (1517)، بخواند.

همه کارها و ذکرهائی که در نماز روزانه واجب و مستحب  است در نمازآیات هم واجب و مستحب  می باشد، جز اذان و اقامه که در نماز آیات نیست.

مستحب است پیش از هر رکوع و بعد از آن، تکبیر بگوید و بعد از رکوع پنجم و دهم قبل از تکبیر «سمع الله لمن حمده» نیز اضافه کند. 

مستحب است پیش از خم شدن به رکوع دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم قنوت بخواند، و می تواند فقط به قنوت آخر اکتفا کند.

اگر در نماز آیات شک کند که چند رکعت خوانده و فکرش به جائی نرسد نماز باطل است.

اگر شک کند که در رکوع آخر رکعت اول است یا در رکوع اول رکعت دوم و فکرش به جائی نرسد، نمازش باطل است و اگر در عدد رکوع ها شک کند باید بنا را بر کمتر بگذارد، مثلا اگر شک کند چهار رکوع انجام داده یا پنج رکوع، باید یک رکوع هم بجا آورد، ولی اگر شک او بعد از رسیدن به سجده باشد اعتنا نکند.

هر یک از رکوع های نماز آیات رکن است و اگر عمداً یا سهواً کم یا زیاد شود نماز باطل است.