چیزهائی که در نماز جماعت مکروه است

مکروه است مأموم ذکرهای نماز را طوری بگوید که امام بشنود.

مسافری که نماز ظهر و عصر و عشا را دو رکعت می خواند مکروه است در این نمازها به کسی که مسافر نیست اقتدا کند، یا برای او امامت کند.

کسی که مسافر نیست مکروه است در نمازهای ذکر شده برای مسافرین امامت کند.