وظیفۀ امام و مأموم در نماز جماعت

احتیاط واجب آن است که مأموم اگر تنها یک مرد باشد، طرف راست امام قدری عقب تر از او بایستد، ولی اگر تنها یک زن باشد این حکم لازم نیست، بلکه پشت سر امام می ایستد، و اگر یک مرد و یک یا چند زن باشند، مرد طرف راست امام قدری عقب تر و یک یا چند زن پشت سر امام بایستند و اگر چند مرد و یک یا چند زن باشند، مردها پشت سر امام و یک زن یا چند زن پشت سر مردها بایستند، و اگر تنها چند زن باشند پشت امام بایستند.

 در مواردی که زن می تواند امام جماعت زن ها باشد احتیاط واجب آن است که در ردیف آن ها و داخل صف بایستد نه جلوتر از صف ها.

در نماز جماعت بهتر است امام در وسط صف بایستد و اهل علم و فضیلت و تقوی در صف اول بایستند.

مستحب است مأمومین در صف جماعت  با نظم و اعتدال بایستند و شانه-های آنان ردیف یکدیگر باشد و میان کسانی که در یک صف ایستاده اند فاصله نباشد.

مستحب است بعد از گفتن «قد قامت الصلاة» مأمومین همگی برخیزند و آمادۀ نماز شوند.

مستحب است امام جماعت حال مأمومی را که از دیگران ضعیف تر است رعایت کند و خوب است قرائت و رکوع و سجود را طولانی نکند.

مستحب است امام جماعت در قرائت حمد و سوره و ذکرهائی که بلند می-خواند، صدای خود را به قدری بلند کند که مأمومین بشنوند، ولی باید بیش از اندازه صدا را بلند نکند.

اگر امام در رکوع بفهمد شخصی تازه رسیده و می خواهد اقتدا کند بهتر است رکوع را طول بدهد، ولی بیش از دو برابر رکوع معمولی خودش طول ندهد هرچند بداند کس دیگری هم رسیده و می خواهد اقتدا کند.