نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است

اگر نماز پدر فوت شده- هر چند از روی نافرمانی بوده- و قضای آن را با این که می توانسته، به جا نیاورده است،  بر پسر  بزرگترش واجب است که بعد از مرگ او به جا آورد، یا برای انجام دادن آن اجیر بگیرد، ولی اگر شخص دیگری به جا آورد، از پسر  بزرگتر ساقط می-شود. همچنین است بنا بر احتیاط مستحب قضای نمازهای مادر. (مراد از پسر بزرگتر کسی است که پدر یا مادر هنگام مرگ، پسری بزرگتر از او نداشته باشند).

اگر پسر بزرگتر شک دارد که پدرش نماز قضا داشته یا نه، چیزی بر او واجب نیست.

اگر پسر بزرگتر بداند که پدرش نماز قضا داشته و شک کند که به جا آورده یا نه، بنا بر احتیاط واجب باید قضا نماید.

اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام است،  قضای نماز پدر بر هیچ  کدام از پسرها واجب نیست، ولی اگر احتیاطاً یکی از آن  ها بخواند یا بین خودشان قسمت کنند و بخوانند، چنانچه در واقع تکلیفی داشته باشند ساقط می شود.

اگر میت وصیّت کرده باشد که برای قضای نمازهایش اجیر بگیرند،  بعد از آن که اجیر نمازهای او را به طور صحیح به جا آورد، بر پسر بزرگتر چیزی واجب نیست.

اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز مادر را قضا نماید، باید در جهر و اخفات مطابق تکلیف خود عمل نماید، یعنی قضای نماز صبح و مغرب و عشاء مادرش را باید بلند بخواند.

کسی که خودش نماز قضا دارد، اگر نماز پدر یا مادر را هم بخواهد قضا کند، هر کدام را اول بجا آورد صحیح است.

هرگاه پسر بزرگتر موقع مرگ پدر، نابالغ یا دیوانه باشد هر وقت بالغ شد، یا عاقل گردید، باید نماز پدر  را قضا نماید.

اگر پسر بزرگتر پیش از آن که نماز پدر را قضا کند، بمیرد بر پسر کوچکتر از او واجب نیست قضا کند.