شرائط امام جماعت

امام جماعت باید بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و عادل (معنای عادل در مسأله«2» گذشت) و حلال زاده باشد و قرائت را صحیح بخواند، و اگر مأموم یا یکی از مأمومین مرد است امام باید مرد باشد، و با امامت بچۀ ممیّز برای بچه ممیز دیگر تحقق جماعت مشکل است. 

اگر امامی را عادل می دانسته، چنانچه شک کند که به عدالت خود باقی است یا نه، می تواند به او اقتداء کند.

کسی که ایستاده نماز می خواند نمی تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند اقتداء کند، و کسی که نشسته نماز می خواند نمی تواند به کسی که خوابیده نماز می خواند اقتداء نماید.

کسی که نشسته نماز می خواند می تواند به کسی که نشسته نماز می خواند اقتدا کند، ولی اقتداء کسی که خوابیده نماز می خواند به کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند محل اشکال است.

اگر امام جماعت به واسطۀ عذری با تیمّم یا با وضوی جبیره ای نماز می-خواند، می شود به او اقتدا کرد، ولی اقتداء کردن به کسی که به واسطه عذر با لباس نجس نماز می خواند اشکال دارد.

اگر امام مرضی دارد که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند بنا بر احتیاط واجب نمی شود به او اقتدا کرد و نیز زنی که مستحاضه نیست (به احتیاط واجب) نمی تواند به زن مستحاضه اقتدا کند.

بهتر است کسی که بیماری جذام (خوره) یا برص (پیسی) دارد امام جماعت نشود. و بنا بر احتیاط واجب به کسی که حد شرعی بر او جاری شده اقتدا ننمایند.