شکیات نماز

شک در رکعت های نماز سه نوع ، و مجموعاً 25 قسم است.

نوع اوّل: شک هائی که نماز را باطل می کند ، (10 قسم )

نوع دوّم: شک هائی که نباید به آنها اعتنا کرد ، ( 6 قسم )

نوع سوّم: شک های صحیح ، ( 9 قسم )

شک هائی که نماز را باطل می کند :

شک هائی که نماز را باطل می کند از این قرار است :

اوّل – شک در شمارۀ رکعت های نماز دورکعتی  مانند نماز صبح و نماز مسافر ، ولی شک در شمارۀ رکعت های نماز مستحب و نماز احتیاط آن را باطل نمی کند. 

دوّم - شک در شمارۀ رکعت های نماز سه رکعتی 

سوّم – آن که در نماز چهار رکعتی شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر 

چهارم – آن که در نماز چهار رکعتی پیش از تمام شدن سجدۀ دوّم ، شک کند که دو رکعت خوانده یا بیشتر.

پنجم – شک بین دو و پنج یا دو و بیشتر از پنج.

ششم – شک بین سه و شش یا سه و بیشتر از شش.

هفتم – شک بین چهار و شش یا چهار و بیشتر از شش. (اگر یکی از این سه شک پس از تمام شدن سجدۀ دوّم پیش آید بنابر احتیاط، در شک پنجم بنا را بر دو رکعت ، در شک ششم بنا را بر سه رکعت ، و در شک هفتم بنا را بر چهار رکعت گذاشته ، نماز را تمام کند و دو سجدۀ سهو به جا آورد ، و سپس نماز را دوباره بخواند. )

هشتم – شک بین سه و پنج پس از رسیدن به حدّ رکوع.

نهم – شک بین چهار و پنج پس از رسیدن به حد رکوع و پیش از تمام شدن دو سجده.(تفصیلی در این شک هست که در ضمن مسأله (1208) در صورت چهارم شکهای صحیح خواهد آمد )

دهم – شک در رکعت های نماز به گونه ای که نداند چند رکعت خوانده است.