وقت نماز صبح

نزدیک اذان صبح ازطرف مشرق سفیده‌ای رو به بالا حرکت می‌کند که آن را فجر اول یا فجر کاذب گویند، موقعی که آن سفیده در طرف مشرق پهن و گسترده  شد، فجر دوم یا فجر صادق و اول وقت نماز صبح است. وآخر وقت نماز صبح، اول طلوع آفتاب می‌باشد .