شک هائی که نباید به آنها اعتنا کرد

شک هائی که نباید به آنها اعتنا کرد به شرح زیر است: 

«اوّل» شک در چیزی که محلّ به جا آوردن آن گذشته است:

«دوّم» شک بعد از سلام

«سوم» شک بعد از گذشتن وقت 

«چهارم» شک کثیرالشک یعنی کسی که زیاد شک می کند

«پنجم» شک امام و مأموم.

«ششم» شک در نمازهای مستحبّی