شک هائی که نماز را باطل می کند

اگر یکی از شک های باطل کننده در اثناء نماز برای انسان پیش آید، بهتر است نماز را فوراً نشکند ، بلکه مقداری فکر کند که به یک طرف یقین یا گمان پیدا شود و مطابق آن عمل نماید، و چنانچه از پیدا شدن گمان نا امید شد ، یا به قدری فکر کرد که صورت نماز بهم خورد ، نماز را رها کند.