مواردی که می شود نماز واجب را شکست

شکستن نماز واجب از روی اختیار بنابر احتیاط واجب حرام است ولی برای حفظ مال قابل توجّه و جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی مانعی ندارد.

اگر حفظ جان نمازگزار یا کس دیگری که حفظ جان او واجب است یا حفظ مالی که نگه داری آن بر نمازگزار واجب است ، بدون شکستن نماز ممکن نباشد، باید نماز را بشکند و حفظ کند.

اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد ، و طلبکار طلب خود را از او مطالبه کند ، چنانچه می تواند طلب او را بدهد ولی بدون شکستن نماز ممکن نیست ، باید نماز را بشکند و طلب او را بدهد و بعد نماز را بخواند.

اگر در اثناء نماز بفهمد که مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد باید نماز را تمام کند ، و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز را بهم نمی زند ، در حال نماز تطهیر کند، بعد بقیّۀ نماز را بخواند ، و اگر نماز را بهم می زند ، بهتر است نماز را تمام کند و بعد مسجد را تطهیر نماید ، ولی اگر بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن نباشد یا ماندن نجاست تا تمام کردن نماز موجب هتک مسجد باشد، باید نماز را بشکند و مسجد را تطهیر نماید و بعد نماز را بخواند.

کسی که باید نماز را بشکند ، چنانچه آن را تمام کند معصیت کرده ، ولی نمازش صحیح است اگرچه احتیاط مستحب آن است که دوباره بخواند.

اگر پیش از آن که به اندازۀ رکوع خم شود ، یادش بیاید که اذان و اقامه یا تنها اقامه را فراموش کرده ، چنانچه وقت وسعت دارد مستحب است برای گفتن آنها نماز را بشکند و بعد از گفتن اذان و اقامه ، باید دوباره بخواند ، بلکه ظاهر آن است که پیش از تمام کردن نماز هرکجا یادش بیاید که اقامه را فراموش کرده، مستحب است برای گفتن آن نماز را بشکند.