مکروهات نماز

مکروه است در نماز صورت خود را کمی به طرف راست یا چپ برگرداند – و اگر به قدری باشد که بگویند روی خود را از قبله برگردانده، حکم آن در مسألۀ 1140 گذشت – و نیز مکروه است در حال نماز با دست و انگشتان و سر و ریش خود بازی کند ، و انگشت ها را داخل هم نماید ، و به خط انگشتر یا کتاب نگاه کند ، و موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذکر برای شنیدن حرف کسی ساکت شود.

نماز خواندن در حال خواب آلودگی و نیز در حال خودداری کردن از بول و غائط مکروه است . و غیر از اینها مکروهات دیگری  هم در کتاب های مفصل گفته شده است.