صلوات بر پیغمبر

هر موقع انسان نام مبارک حضرت رسول (صلّی الله علیه و آله وسلم) (محمد یا احمد)، یا لقب و کنیۀ آن جناب (مانند مصطفی و ابوالقاسم) را بگوید یا بشنود – اگرچه در نماز باشد – مستحب است صلوات بفرستد.

هرگاه انسان یاد حضرت رسول (صلّی الله علیه و آله وسلم) می کند - هرچند اسمش را بر زبان جاری نکند - بهتر است صلوات بفرستد، و نیز هنگام نوشتن اسم مبارکش شایسته است هم صلوات بگوید و هم آن را بنویسد.