سجدۀ شکر

مستحب است بعد از نماز سجدۀ شکر نماید، یعنی پیشانی را به قصد شکر بر زمین بگذارد و بهتر است به رجاء ثواب سه مرتبه «شُکراً لِلَّهِ» یا صد مرتبه «شُکراً»، یا «عَفوَاً» بگوید و نیز مستحب است هر وقت نعمتی به انسان برسد سجدۀ شکر به جا آورد، بلکه هرگاه بلایی از او دفع شود نیز شایسته است سجدۀ شکرنماید

صلوات بر پیغمبر(. صلّی الله علیه و آله و سلّم)