ترتیب

اگر عمداً ترتیب نماز را به هم بزند؛ مثلاً تشهّد را پیش از سجود یا سجود را پیش از رکوع به جا آورد، نمازش باطل است.

اگر رکنی از نماز را فراموش کند و رکن بعد از آن را به جا آورد، مثلاً پیش از آن که رکوع کند هر دو سجده را انجام دهد نمازش باطل است.

اگر رکنی را فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و رکن نیست به جا آورد؛ مثلاً هر دو سجده را فراموش کرده تشهد را بخواند باید آن رکن را با آنچه که بعد از آن است انجام دهد به گونه ای که ترتیب حاصل شود.

اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و رکن بعد از آن را شروع کند؛ مثلاً قرائت را فراموش کند و مشغول رکوع شود ، نمازش صحیح است.

اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و آن هم رکن نیست به جا آورد، مثلاً حمد را فراموش کند و سوره را بخواند ، چنانچه هنگامی یادش بیاید که به رکن بعد (رکوع) مشغول شده، نمازش صحیح است و اگر پیش از شروع رکن بعد یادش بیاید، باید آن فراموش شده را با آنچه که بعد از آن است انجام دهد به گونه ای که ترتیب حاصل شود.

اگر سجدۀ اول را به خیال این که سجدۀ دوّم است یا سجدۀ دوّم را به خیال این که سجدۀ اول است به جا آورد، نماز صحیح است و سجدۀ اول او، سجدۀ اول، و سجدۀ دوّم او، سجدۀ دوّم نماز حساب می شود.