سلام نماز

بعد از تشهّد آخر نماز، مستحب است در حالی که نشسته و بدن آرام است بگوید :«اَلسَّلامُ عَلَیکَ اَیُّها النَّبِیُّ وَ رَحمَةُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ» و بعد از آن باید بگوید: «السَّلامُ عَلَینا وَ عَلی عِبادِ اللهِ الصَّالحین» یا بگوید: «اَلسَّلامُ عَلَیکُم » و احتیاط مستحب آن است که به جملۀ: «اَلسَّلامُ عَلَیکُم » جملۀ: «وَ رَحمَةُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ» را اضافه نماید و از این دو سلام اگر، اولی را گفت دومی را نیز بگوید.

اگر سلام نماز را فراموش کند و وقتی یادش بیاد که هنوز صورت نماز به هم نخورده، و کاری هم که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند (مانند پشت به قبله کردن) انجام نداده است، باید سلام را بگوید و نمازش صحیح است.

اگر سلام نماز را فراموش کند و هنگامی یادش بیاید که صورت نماز به هم خورده ، یا کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند انجام داده است، سلام لازم نیست و نمازش صحیح است اگر چه احتیاط مستحب آن است که آن را دوباره بخواند.