مستحبات و مکروهات سجده

در سجده چند چیز مستحب است:

1-کسی که ایستاده نماز می خواند بعد از آن که سر از رکوع برداشت وکاملاً ایستاد، و کسی که نشسته نماز می خواند وقتی که خواست سجده به جا آورد، در حال نشسته، برای رفتن به سجده تکبیر بگوید

2-موقعی که مرد می خواهد به سجده برود، اول دست ها را به زمین بگذارد و زن اول زانوها را

3-علاوه بر پیشانی، بینی را نیز بر چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد.

4-در  حال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر صورت و با کمی فاصله بر زمین بگذارد

5-خوب است در سجده دعا کند و مناسب است این دعا را بخواند «یا خَیرَ المَسئُؤلینَ وَ یا خَیرَ المُعطِینَ، اُرزُقنِی وَ ارزُق عِیالِی مِن فَضلِکَ فَإنَّکَ ذُوالفَضلِ االعَظُیم»، یعنی «ای بهترین کسی که مردم از او حاجت می طلبند، و ای بهترین بخشندگان به من و عیالم از فضل خودت روزی بده حقّاً که تو دارای فضل عظیمی

6-بعد از سجده روی ران چپ  بنشیند، و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد

7-بعد از سجده وقتی که نشست و بدنش آرام گرفت تکبیر بگوید

8-بعد از سجدۀ اول هنگامی که بدن آرام گرفت «استغفر الله ربی و اتوب الیه» بگوید

9-سجده را طولانی کند و موقع نشستن دست ها را روی ران ها بگذارد

10-در حال نشسته و آرامی بدن برای رفتن به سجدۀ دوم تکبیر بگوید

11-در سجده ها صلوات بفرستد

12-هنگام بلند شدن برای رکعت بعد، اول زانوها را از زمین بر دارد و بعد دست ها را، و بگوید:«بِحَولِ اللهِ وَ قِوَّتِهِ اَقُومُ وَ اقعُدُ»

13- مرد آرنج ها را به زمین نچسباند و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارد، ولی زن اعضاء بدن را جمع کرده به زمین چسبیده تر باشد

مستحبات دیگر سجده در کتابهای مفصل گفته شده است.

قرآن خواندن در سجده مکروه است، و نیز مکروه است برای برطرف کردن گرد و غبار، محل سجده را فوت کند، و اگر در اثر فوت کردن حرفی از دهان بیرون آید، حکم آن در مبطلات نماز گفته می شود.

( غیر از اینها مکروهات دیگری هم در کتابهای مفصل گفته شده است )