واجبات نماز

واجبات نماز یاده چیز است:

((اول)) نیت ((دوم)) قیام یعنی ایستادن ((سوم)) تکبیرة الاحرام یعنی گفتن الله اکبر در اول نماز ((چهارم)) قرائت ((پنجم)) ذکر ((ششم)) رکوع ((هفتم)) سجود ((هشتم)) تشهد ((نهم)) سلام ((دهم)) ترتیب ((یازدهم)) موالات یعنی پی در پی بودن اجزاء نما، (و می شود گفت شمارهٔ واجبات نماز به یک اعتبار بیشتر و به اعتبار دیگر کمتر از این است ولی در اصل مطلب تفاوتی ایجاد نمی شود).

 

بعضی ازواجبات نماز رکن است به این معنی که اگر انسان آنها را عمداً یا اشتباهاً بجا نیاورد نماز باطل می شود، و رکن نماز پنج چیز است: ((اول)) نیت ((دوم)) تکبیرة الاحرام ((سوم)) قیام به توضیحی که در مسأله ٩٦٧ می آید ((چهارم)) رکوع ((پنجم)) دو سجده از یک رکعت.