پوشانیدن بدن در نماز

مرد باید در حال نماز، هر چند کسی او را نبیند عورتین خود را بپوشاند وبهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند .

زن باید در موقع نماز تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند، ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می‌شود، و دست ها و پاها تا مچ لازم نیست. و برای آن که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، لازم است مقداری از اطراف صورت، و قدری پائین تر از مچها را هم بپوشاند .

موقعی که انسان قضای سجدة فراموش شده یا تشهّد فراموش شده را به جا می‌آورد، و بنابر احتیاط مستحب در موقع به جا آوردن سجده سهو باید خود را مانند حال نماز بپوشاند 

اگر انسان عمداً در نماز عورتش را نپوشاند نمازش باطل است، و اگر از روی ندانستن مسأله بوده چنانچه علتش کوتاهی در یادگرفتن آن باشد، بنابر احتیاط واجب باید نمازش را دوباره بخواند.

اگر در بین نماز بفهمد که عورت او پیدا است، بنابر احتیاط واجب فوراً بپوشاند و نماز را تمام کند و باید دوباره آن را بخواند، ولی اگر بعد از نماز بفهمد که عورت او پیدا بوده، نمازش صحیح است، و همچنین است اگر در اثناء نماز ،در حالی که عورتش پوشیده است بفهمد که قبل از آن پیدا بوده.

اگر لباس، در حالی مانند حال ایستادن، عورت را بپوشاند ولی ممکن است در حال دیگر مانند حال رکوع یا سجود نپوشاند، چنانچه موقعی  که ممکن است عورتش پیدا شود به وسیله‌ای از پیدا شدن آن جلوگیری نماید، نمازش صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که با چنین لباسی نماز نخواند.

انسان موقعی که پوشاک ندارد می‌تواند در نماز، خود را با چیزی مانند علف و برگ درختان بپوشاند، ولی با داشتن پوشاک احتیاط آن است که به جای پوشاک خود را با این چیزها نپوشاند. 

انسان در حال ناچاری می‌تواند در نماز خود را با گِل بپوشاند  و بنابر احتیاط یک نماز با رکوع وسجود کامل ویک نماز هم به دستوری که در مسأله 805 برای برهنگان گفته می‌شود، بخواند .

اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه از پیدا کردن آن تا آخر وقت، مأیوس نباشد  احتیاط واجب آن است که نماز خود را تأخیر بیاندازد و اگر چیزی پیدا نکرد در آخر وقت مطابق وظیفه‌اش که در مسأله بعد  می‌آید، نماز بخواند.

کسی که می‌خواهد نماز بخواند، اگر برای پوشاندن  خود حتی برگ درخت و علف و گِل یا چیز دیگری نداشته باشد و مأیوس باشد از این که تا آخر وقت چیزی  پیدا کند که خود را با آن بپوشاند چنانچه در معرض دیدن کسی است که پوشیدن عورت از  او واجب است، باید نشسته نماز بخواند که عورتش به این وسیله پوشیده شود، واگر اطمینان دارد که چنین کسی او را نمی‌بیند ،ایستاده نماز بخواند و بنابر احتیاط واجب عورت خود را بادست بپوشاند، و در هر دو حال رکوع وسجود را با اشاره سر به جا آورد و بنابر احتیاط مستحب سر را در اشاره سجود بیشتر از اشاره رکوع خم کند .