نمازهای مستحب

نمازهای مستحبّی زیاد است و آنها را نافله می گویند، و در بین نمازهای مستحبی به خواندن نافله‌های شبانه روزی بیشتر سفارش شده و آنها در غیر روزهای جمعه سی و چهار رکعت هستند، که هشت رکعت نافله ظهر و هشت رکعت نافله عصر و چهار رکعت نافله مغرب و دو رکعت نافله عشا (که چون بنابر احتیاط واجب باید نشسته خوانده شود، یک رکعت حساب می‌شود) و یازده رکعت نافله شب و دو رکعت نافله صبح می‌باشد.

و در روز جمعه بر شانزده رکعت نافله ظهر و عصر چهار رکعت اضافه می شود و بهتر آن است که هیجده رکعت آن پیش از ظهر و دو رکعت آن هنگام ظهر خوانده شود.

از یازده رکعت نافله شب، هشت رکعت آن به نیّت نافله شب، و دو رکعت آن به نیّت نماز شفع، و یک رکعت آن به نیّت نماز وتر خوانده می‌شود، و دستور کامل نافله شب در کتابهای دعا ذکر شده است.

نمازهای نافله را می‌شود نشسته خواند، هر چند در حال اختیار باشد، و لازم نیست هر دو رکعت را یک رکعت حساب کند ولی بهتر است ایستاده خوانده شود. به جز در نافله عشا که احتیاط در نشسته خواندن آن است.

از نافله‌های  شبانه‌روزی نافله ظهر و عصر را در سفر نباید خواند، و نافله عشا چنانچه به قصد رجا خوانده شود مانعی ندارد.