نماز هائی که باید به ترتیب خوانده شود

نمازگزار باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر، و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند و اگر عمداً نماز عصر را پیش از نماز ظهر، و نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند باطل است.

اگر به نیّت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بین نماز یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده است، نمی‌تواند نیّت را به نماز عصر برگرداند، بلکه باید نماز را بشکند و نماز عصر را بخواند، و همین طور است در نماز مغرب و عشا .

اگر در بین نماز عصر یقین یا اطمینان پیدا کند که نماز ظهر را نخوانده و نیّت را به نماز ظهر برگرداند، سپس یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بوده، چنانچه بعد از برگرداندن نیّت چیزی از اجزا و افعال را به قصد نماز ظهر انجام نداده، باید نیّت را دوباره به نماز عصر برگرداند و نماز را تمام کند واگر انجام داده نماز را رجاءً به نیت عصر تمام کند وآن را دوباره بخواند.

اگر در بین نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده یا نه؟ نیّت را به نمازظهر برگرداند و نماز را تمام کرده بعد از آن نماز عصر را بخواند ولی اگر وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز، آفتاب غروب می‌کند، یا کمتر ازمقدار یک رکعت آفتاب می‌ماند، باید نماز را به نیّت نماز عصر تمام کند، و در این صورت نماز ظهر قضا ندارد.

اگر در نماز عشا پیش از رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز مغرب را خوانده یا نه ،چنانچه وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز، وقت عشا نیز تمام می‌شود و به مقدار یک رکعت هم باقی نمی ماند، باید به نیّت عشا نماز را تمام کند و بنا بگذارد که نماز مغرب را به جا آورده، ولی اگر به مقدار یک رکعت یا بیشتر وقت می ماند باید نیت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را سه رکعتی تمام کند، بعد نماز عشا را بخواند.

اگر در نماز عشا، بعد از رسیدن به رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز مغرب را خوانده یا نه، چنانچه به مقدار پنج رکعت وقت باقی است، باید نماز را بر هم زده نماز مغرب و عشا را بخواند و اگر وقت کمتر از این مقدار مانده، باید همان نماز عشا را تمام کند و خواندن مغرب لازم نیست .

اگر انســان نمازی را که خوانده، احتیـــاطاً دوباره بخواند و در بین نماز یادش بیاید نمازی را که باید پیش از آن می‌خواند، نخوانده است، نمی‌تواند نیّت را به آن نماز برگرداند: مثلاً موقعی که نماز عصر را احتیاطاً می‌خواند،

 اگر یادش بیاید نماز ظهر را نخوانده است نمی‌تواند نیّت را به نماز ظهر برگرداند.

برگرداندن نیّت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب به واجب جایز نیست.

انسان می‌تواند به تفصیلی که در مسأله 1394 خواهد آمد در بین نماز ادا، نیت را به نماز قضا برگرداند.