وقت نمازمغرب و عشاء

احتیاط واجب آن است که انسان تا سرخی طرف مشرق (که بعد از غروب آفتاب پیدا می‌شود) از بالای سر نگذشته نماز مغرب را به جا نیاورد.

از وقتی که در مسأله‌ قبل ذکر شد تا نصف شب، وقت نماز مغرب و عشا است به این ترتیب که نماز عشا بعد از نماز مغرب خوانده شود. و از اول این وقت به مقداری که مکلّف نماز مغرب را مطابق وظیفه اش بخواند مخصوص نماز مغرب است که اگر کسی نماز عشا را عمداً در این وقت بخواند باطل است، و اگر مثلاً مسافر باشد و سهواً تمام نماز عشا را در این وقت بخواند بنا بر احتیاط واجب باطل است، چنان که از آخر وقت مذکور به مقداری که مکلّف نماز عشا را مطابق وظیفه‌اش بخواند مخصوص نماز عشا است که اگر کسی تا این موقع نماز مغرب را نخواند باید در این موقع نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند. و ما بین وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشا، وقت مشترک این دو نماز است ولی اگر کسی در این وقت نماز عشا را عمداً قبل از نماز مغرب بخواند باطل است.

در وقت مشترک نماز مغرب و عشا اگر کسی اشتباهاً نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز ملتفت شود، نمازش صحیح است و باید نماز مغرب را بعد از آن به جا آورد.

اگر پیش از خواندن نماز مغرب، سهواً مشغول خواندن نماز عشا شود و در بین نماز بفهمد که اشتباه کرده، چنانچه آنچه را که خوانده در وقت مشترک خوانده و به رکوع رکعت چهارم نرفته است باید نیّت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را سه رکعتی تمام کند و بعد نماز عشا را بخواند، و اگر به رکوع رکعت چهارم رفته، احتیاط آن است که نماز را تمام کند و بعد از خواندن نماز مغرب نماز عشا رادوباره بخواند. امااگر آنچه را که خوانده در وقت مخصوص نماز مغرب باشد و پیش از رکعت چهارم یادش بیاید احتیاطاً نیت را به مغرب برگرداند و نماز را تمام کند و دوباره نماز مغرب و بعد از آن عشا را بخواند.

آخر وقت نماز عشا نصف شب است و احتیاط واجب آن است که در این مورد و نظائرش شب را از اول غروب آفتاب تا اذان صبح حساب کنند.

اگر از روی معصیت، یا به واسطه عذری نماز مغرب یا عشا یا هر دو را تا نصف شب نخواند، بنابر احتیاط واجب باید تا قبل از اذان صبح بدون اینکه نیت ادا یا قضا کند به جا آورد .