دستور تیمم

در تیمّم بدل از وضو یا غسل سه چیز واجب است: «اوّل» زدن کف دو دست با هم بر چیزی که تیمّم بر آن صحیح است (احتیاط این است که به گذاشتن دست ها بر زمین اکتفا نکند و آنها را بر زمین بزند، و هم چنین احتیاط در با هم زدن آنها است)

«دوّم»کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آن از جائی که موی سر می‌روید تا ابروها و بالای بینی و احتیاطاً دست ها روی ابروها هم کشیده شود.

«سوّم»کشیدن کف دست چپ بر تمام پشت دست راست و کشیدن کف دست راست بر تمام پشت دست چپ (بنا بر احتیاط واجب پشت دست راست را پیش از پشت دست چپ مسح کند) و لازم است تیمّم را با نیّت و قصد قربت انجام دهد همان گونه که در وضو گذشت . 

احتیاط مستحب آن است که تیمّم را چه بدل از وضو باشد چه بدل از غسل، به این ترتیب به جا آورد: یک مرتبه دست‌ها را بر زمین بزند و به پیشانی و پشت دست ها بکشد و یک مرتبه دیگر بر زمین بزند و پشت دست ها را مسح نماید.

و از این بهتر آن است که دو مرتبه پشت سر هم دست ها را بر زمین بزند و یک بار به پیشانی و پشت دست ها بکشد و سپس دو مرتبه دیگر به زمین بزند و یک بار هم پشت دست ها را مسح کند.