نماز وحشت

سزاوار است در شب اول قبر دو رکعت نماز وحشت (هدیه شب دفن) برای میّت بخوانند و دستور آن این است که در رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه آیة الکرسی و در رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره «اِنّا اَنزَلناهُ» را بخوانند و بعد از سلام بگویند: «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابعَث ثَوابَها اِلَی قَبرِ فُلانٍ» و به جای کلمه فلان اسم میّت را بگویند.

نماز وحشت را در هر موقع از شب اوّل قبر می شود خواند ولی بهتر است در اوّل شب بعد از نماز عشاء خوانده شود. 

 اگر بخواهند میّت را به شهر دوری ببرند، یا به جهت دیگر دفن او تأخیر بیفتد، نماز وحشت را تا شب اوّل دفن تأخیر بیندازند.