مستحبّات نماز میّت

چند چیز را در نماز میّت مستحبّ شمرده اند: اوّل؛ کسی که نماز میّت می خواند، با وضو یا غسل یا تیمّم باشد و احتیاط آن است در صورتی تیمّم کند که وضو و غسل ممکن نباشد، یا بترسد اگر وضو بگیرد یاغسل کند به نماز میّت نرسد. دوّم؛ اگر میّت مرد است، امام جماعت یا کسی که فرادی بر او نماز می خواند مقابل وسط قامت او بایستد و اگر میّت زن است مقابل سینه اش بایستد.
سوم؛ بدون کفش نماز بخواند.
چهارم؛ در هر تکبیر دست ها را بلند کند.
پنجم؛ فاصله او با میّت به قدری کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه برسد.
ششم؛ نماز میّت را به جماعت بخوانند.
هفتم؛امام جماعت تکبیرها و دعاها را بلند بخواند و کسانی که با او نماز می خوانند آهسته بخوانند.
هشتم؛ در جماعت مأموم اگرچه یک نفر باشد عقب امام بایستد.
نهم؛ نمازگزار به میّت و مؤمنین زیاد دعا کند.
دهم؛ پیش از نماز در جماعت سه مرتبه بگوید: الصّلاة.
یازدهم؛ نماز را در جایی بخوانند که مردم برای نماز میّت بیشتر به آن جا می روند.
دوازدهم؛ زن حائض اگر نماز میّت را به جماعت می خواند، در یک صف تنها بایستد نه در صف نمازگزاران.

خواندن نماز میّت در مساجد مکروه است، ولی در مسجد الحرام مکروه نیست.